Chơi game k cả nhà

Chơi game k cả nhà? Tuyến nói 1 câu tiếng anh ví dụ love. Thì ng cmt tiếp theo là e. Cả Tuyến sẽ chơi. Ai là người chơi cuối cùng với Tuyến, iem sẽ tặng 1 BB cream Tuyp. Có ai chơi k? Like 1 like để em triển nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>