Khi cán bộ cấp cao cổ suý cho điện thờ tư nhân không phép

Khi cán bộ cấp cao cổ suý cho điện thờ tư nhân không phép
Ngôi điện thờ tư nhân xây trái phép, phản cảm về văn hoá, lại
lấn chiếm cả hành lang quốc lộ nhưng lại có tên nhiều cán bộ, thậm chí cả lãnh đạo hai tỉnh trên bia công đức.
Nghe nói bà chủ điện thờ này coi bói rất tài.
Theo tôi đây cũng là vấn đề rất cần chấn chỉnh trong lãnh đạo xây dựng văn hoá hiện nay.
Xem thêm bài trên QĐND

35 thoughts on “Khi cán bộ cấp cao cổ suý cho điện thờ tư nhân không phép”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>