TU MÀ LÀM CHÍNH TRỊ

TU MÀ LÀM CHÍNH TRỊ !
Tại sao chùa Vĩnh Nghiêm không bị cưỡng chế ? Tại sao nhiều chùa do sư TTT, hay sư T trí T ..xây dựng tạo ra …hay chỗ ở tu của các vị Thiền Sư sống ở các Am Tranh, Cốc Đá…trong rừng sâu, hay trên núi cao… hay trong những ngôi nhà Hoang…sao không bị cưỡng chế ??????
Đức Phật đã dạy bảo các đệ tử của mình, muốn Tu Thành Chánh Quả ! TRƯỚC TIÊN là phải biết sống ẨN DẬT ! Mình chưa Tự Độ lấy được Mình ! Thì làm sao Độ được người khác !? Tu hành ở đâu mà lại Tu không được ! Cần phải đi TỴ NẠN thì mới Tu được !?
Tu hành mà không biết NHÂN QUẢ ? Miệng và Thân cứ mãi GÂY SỰ, chống phá… (Tạo Nhân) với chính quyền sở tại, thì sao họ lại không BỨNG đi và Đuổi ra chỗ khác Tu cho rồi ! ( Nhận Quả) ?
Tu không lo Tu mà cứ mãi theo bè lũ MẠO NHẬN mình là Thích Tử của Phật gia, rồi đi làm Chính Trị !? Tại sao KHÔNG TỰ hỏi rằng ; Hằng vạn, hằng muôn ngàn người Tu đang ở bên VN, họ không cần tỵ nạn, sao họ vẫn Tu được !?
Có BIẾT hạnh NHẪN NHỤC BA LA MẬT của nhà Phật, hay không ?
Thầy tăng này tên là thích không tánh ư ? Thích HƯ Tánh thì có !? Thầy tăng kia tên là thích quảng độ ư !? Thích THIỂU Độ thì có !? Quảng độ Rộng Lượng cái thứ chi ? mà lại hay Tổ chức, xông pha, xuống đường, biểu tình…mặt mũi thô tháo, tướng cách HUNG HĂNG ….giống y như CỌP BEO, như CƯỚP vậy !?
CHÍNH TRỊ là gì ??? Ngày nay, những đứa CON NÍT, chúng cũng DƯ biết !
Chính trị là THỦ ĐOẠN ! Là Lừa Gạt, Lừa Dối ! Những Người làm Chính Trị họ rất THAM SÂN SI…họ sẽ có thể GIẾT HẠI hay BỎ TÙ hết tất cả những ai….Dám CHỐNG ĐỐI họ ! Dám Chống Lại với QUYỀN LỢI của họ !
Nhà Sư ( Tu hành ) làm Chính Trị, thì tu hành mà lại Thủ Đoạn, Lừa Gạt, Lừa Dối…thì khi chết ! Đi vào ĐỊA NGỤC là cái CHẮC rồi ! Có phải không ???
Phật đang là Vương Tử và sẽ là CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG, thế nhưng Ngài lại từ bỏ hết…TẤT CẢ, để sống RÀY ĐÂY MAI ĐÓ … với MỘT đời sống Tự Ý NGHÈO NÀN và ngày chỉ thọ MỘT BỮA !… Phật đã từ bỏ NGAI VÀNG ( Ngôi Vua) …nghĩa là ngài ĐÃ từ bỏ CHÍNH TRỊ…Thế tại sao đệ tử Phật, nào là Thích này, Thích kia….ĐẦU cạo trọc, THÂN mặc áo nâu, áo vàng… Nhưng lại ưa làm chính trị, mà chính trị là THỦ ĐOẠN, SÁT SANH ( giết người ) !!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
Ô hay ! Có phải Phật đã nói trong Kinh TIỂU THỪA ! Thời mạt pháp, đệ tử của NHƯ LAI, các thầy tăng tu hành đông như kiến…Nhưng ! Muôn vạn ức ức người tu hành, chỉ có một vài người Chứng Đắc mà thôi !
Phật nói trong KINH, thì làm sao mà SAI được !? Các ngươi ( đám thầy tăng ) hãy cố ngẫm nghĩ lại ! Và những ai, những người nào tu hành theo Phật, theo đạo GIẢI THOÁT ! Thì cũng nên nhìn lại mình mà hãy SỬA mình đi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>