Vụ Trịnh Xuân Thanh thua lỗ bằng 100 năm miễn thuế đất nông nghiệp

Vụ Trịnh Xuân Thanh thua lỗ bằng 100 năm miễn thuế đất nông nghiệp
http://a.msn.com/r/2/BBwaWz0?a=1&m=VI-VN
Đọc bài viết này thấy ngán luôn ôi những con người một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời để làm lên hạt vàng cho đời ơi !!!
Bác Phạm Công Danh
Bác Trịnh Xuân Thanh
Thiết lập kỷ lục
Đơn giản thôi mà
Thất thoát thua lỗ
Bằng mấy trăm năm
Thúê đất nông nghiệp
Của người nông dân
Mới hay
Ôi ô dù chạy trọt
Địa vị chức quyền
Tham nhũng lãng phí
Đơn phương độc mã
Sao làm đặng đậy
Chắc chắn phải có
Phe phái đồng đẳng
Lợi ích nhóm rồi
Vấn đề ở chỗ
Có làm ra không
Hay là đụng trạm
Vướng lọ vướng trai
Dẹp đi cho khéo
Chuyện đã rồi mà
Tin rằng
Trung ương vào cuộc
Không dễ song đâu
Đèn trời soi sáng
Lấy lại niềm tin
Cho dân hưởng nhờ
Chút cao hướng – Vũ Bùi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>