12 buổi lớp brand của anh hơn một năm em học Master về Marketing ở Anh

12 buổi lớp brand của anh hơn một năm em học Master về Marketing ở Anh, nhất là về hiệu quả ứng dụng thực tế và tính chuyên sâu.
Chết chết. Mỗi môi trường học có giá trị riêng của nó. Học Master trang bị kiến thức nền rất tốt. Chính nhờ kiến thức nền tảng thời gian học Master ở nước ngoài nên mình mới tiếp cận dễ dàng là lý giải có cơ sở các cases thực tế của các doanh nghiệp ngành nghề khác nhau đấy.
Selfie cho vui thôi. Chứ cử tưởng thật thì toi.
Nguồn ảnh: Internet.

Comments are closed.