18 tuổi trượt đại học có đau khổ và bế tắc một chút thì cũng là bình thường

18 tuổi trượt đại học có đau khổ và bế tắc một chút thì cũng là bình thường, cũng không nên ép các em sống quá tuổi, vì ở tuổi đó cộng thêm môi trường hiện nay, chưa rõ mục đích, ý nghĩa, con đường hay điều gì sẽ làm mình hạnh phúc, thì tiếp tục học hành trong môi trường chính quy là một lựa chọn cũng chính đáng. Rồi bằng cách này hay cách khác, qua trường học hay trải nghiệm, ai cũng sẽ tìm thấy điều gì quan trọng với mình, và mình là ai trong cuộc sống này.
See Translation