Khi vấn đề pháp lý của xu hướng tính dục giao với bản dạng giới đây

Khi vấn đề pháp lý của xu hướng tính dục giao với bản dạng giới đây. Các LGBTI advocate lưu ý thông tin này.
Ở các nước Nam Á nói chung thừa nhận một khái niệm lâu đời về “third gender” dưới các tên gọi khác nhau (hijras ở Ấn Độ và Bangladesh, thirunangai ở Tamil Nadu, khwaja siras ở Pakistan….) Khó mà nói khái niệm này tương đương với “transgender” của phương Tây. Thế nên họ cho phép những người sinh ra là nam (sau này mở rộng cả nữ) có thể chọn giới tính “third gender”, “other/O” hay “X” trên giấy tờ. Khác với đa phần nước phương Tây chỉ chọn giữa nam hay nữ.
Cặp đôi ở Nepal này gồm một người nam và một người đang có giới tính “Other” kết hôn với nhau, lần đầu tiên tại Nepal. Theo mình thì gọi “same-sex marriage” không chính xác lắm, gọi “genderless marriage” phù hợp hơn, và từ đây tiến tới marriage equality khá gần, vì cuối cùng người ta sẽ nhận ra giới tính không còn quan trọng đối với hôn nhân nữa.
See Translation

Comments are closed.