Tình cờ đọc được câu này của Charles Bukowski thấy cũng hay:An intellectual says a simple thing in a hard way

Tình cờ đọc được câu này của Charles Bukowski thấy cũng hay:An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way.
Tạm dịch là:Người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp. Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản.

10 Replies to “Tình cờ đọc được câu này của Charles Bukowski thấy cũng hay:An intellectual says a simple thing in a hard way”

Comments are closed.