Tình cờ đọc được câu này của Charles Bukowski thấy cũng hay:An intellectual says a simple thing in a hard way

Tình cờ đọc được câu này của Charles Bukowski thấy cũng hay:An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way.
Tạm dịch là:Người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp. Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản.

Comments are closed.