“Toàn bộ các quy hoạch sản phẩm sẽ hết hiệu lực từ 1/1/2019 nếu Luật Quy hoạch lần này được thông qua

“Toàn bộ các quy hoạch sản phẩm sẽ hết hiệu lực từ 1/1/2019 nếu Luật Quy hoạch lần này được thông qua. Làm sản phẩm gì, bao nhiêu sẽ tuân theo thị trường. Đây là điểm rất mới, một cuộc cách mạng trong tư tưởng xây dựng Luật Quy hoạch lần này”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Đánh giá về những tác động tích cực của luật mang lại, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là một bước cải cách về thể chế để tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay về quy…
Đọc tiếp